p_0001 p_0002 p_0003 p_0004
1 2 3 4
 
     

ЗА НАС - ИНФОРМАЦИЯ


"АБГ Консултинг" ООД – лиценз 179-3Б / 13.08.2009

Дейността на „АБГ Консултинг” ООД е насочена към осигуряването на максимална застрахователна защита за нашите клиенти, чрез предлагане на пълната гама от застрахователни продукти, съчетани с възможно най-добрите цени. Ние оказваме необходимото съдействие при обслужването на застрахователните договори през всички етапи – от консултации и пълен анализ на рисковете съчетани с избор на застрахователно покритие до асистирането при настъпване на щета.

В стремежа ни да осигурим по-пълна гама от услуги ние предлагаме на нашите клиенти и висококвалифицирани счетоводни услуги и консултации, с индивидуален подход отчитайки спецификата на съответната дейност, и с необходимата професионална коректност.

АБГ КОНСУЛТИНГ ООД предлага и услуги в сферата на:

• Висококвалифицирани счетоводни услуги и консултации, с индивидуален подход отчитайки спецификата на съответната дейност, и с необходимата професионална коректност;ИНФОРМАЦИЯ за „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД
на основание чл. 325 от Кодекса за застраховането


„АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД е застрахователен брокер с 11 – годишен опит като застрахователен посредник, изградено доверие с клиенти физически и юридически лица и лоялни партньорски отношения на българския пазар.

Водени от стремежа дейността ни да бъде коректна и прозрачна и в изпълнение на нормативните ни задължения по чл. 325 от Кодекса за застраховане, с настоящото предоставяме на Вас – нашите клиенти – ползватели на застрахователни услуги, следната информация, която е важна за Вас и е от значение за настоящите ни и бъдещи отношения:

1. Застрахователен брокер „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1434, район Витоша, ул. „Пряка поляна“ № 1.

2. Застрахователен брокер „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което му е издадено Удостоверение № 179 – ЗБ /13.08.2009г. Вписването и актуалната регистрация на брокера може да бъде проверена на интернет страницата на Комисия за финансов надзор www.fsc.bg , раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.

3. „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.

4. Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД.

5. Жалби от ползватели на застрахователни услуги и други заинтересовани лица срещу „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД могат да се подават писмено, в деловодството на брокера или по поща до адреса, посочен по – горе в т. 1, както и на електронен адрес office@abgconsulting.org . След разглеждане на жалбата, а при необходимост след представяне на допълнителни документи и информация от Ваша страна, „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД ще Ви отговори писмено в едномесечен срок от постъпване на Вашата жалба. Разбира се, в интерес и на двете страни – брокер и клиент е, спорът да бъде разрешен извънсъдебно, за което ние от „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД ще положим всички необходими усилия.

6. Като ползвател на застрахователни услуги или заинтересовано лице, Вие може да подадете жалба срещу застрахователен брокер „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на електронен адрес на КФН: delovodstvo@fsc.bg, както и пред Комисия за защита на потребителите чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg или лично в регионалните центрове на КЗП в страната.

7. „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД при осъществяване на застрахователното посредничество представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.

8. „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги;

9. Ползвател на застрахователни услуги има правото да възложи на „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД изготвянето на съвет въз основа на личен и справедлив анализ и при възлагане от негова страна да предостави съвет по чл. 325, ал. 5 от КЗ.

10. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

11. Във връзка със застрахователния договор „АБГ КОНСУЛТИНГ” ООД работи срещу комисионно възнаграждение, което се изплаща от застрахователя, а в определени случаи и срещу такса, чийто размер, основание и начин на плащане се уговарят писмено в договор за възлагане.

12. Застрахователен брокер „АБГ КОНСУЛТИНГ“ има сключен договор за застрахователно посредничество със следните застрахователни компании.

12.1. ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“;
12.2. ЗАД „АРМЕЕЦ“
12.3. ЗД „БУЛ ИНС“ АД;
12.4. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;
12.5. „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД;
12.6. „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД;
12.7. ЗД „ЕВРОИНС“ АД;
12.8. ЗК „УНИКА“ АД;
12.9. ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД;
12.10. ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”